Ето какво решава Министерският съвет в петък

https://www.24plovdiv.bg/novini/article/11669268 Ето какво решава Министерският съвет в петък Ето какво решава Министерският съвет в петък www.24plovdiv.bg
Министерският съвет
Министерският съвет

Министерският съвет ще проведе заседание в петък, 27 май, от 12.30 ч. при следния предварителен дневен ред:

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА БОЖИДАР БОЖИНОВ С ОРДЕН „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ПЪРВА СТЕПЕН.
Внася: заместник министър-председателят по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА.
Внася: министърът на външните работи

3. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕВРОПЕЙСКАТА ЗЕЛЕНА СДЕЛКА.
Внася: заместник министър-председателят по климатични политики и министър на околната среда и водите

4. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 144 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ УЧИЛИЩА.
Внася: министърът на образованието и науката

5. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2022 Г.
Внася: министърът на културата

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА ПО ЧЛ. 10, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕКСПОРТНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ ЗА 2022 Г.
Внася: заместник министър-председателят по икономиката и индустрията и министър на икономиката и индустрията

7. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ 43 - 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 И 74 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1186/2009 НА СЪВЕТА ОТ 16 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА СИСТЕМА НА ОБЩНОСТТА ЗА МИТНИЧЕСКИ ОСВОБОЖДАВАНИЯ (КОДИФИЦИРАНА ВЕРСИЯ).
Внасят: заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите;
министърът на здравеопазването

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СУБСИДИИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА И ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ С ПРИЗНАТА НАЦИОНАЛНА ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТ ЗА БЮДЖЕТНАТА 2022 Г.
Внася: министърът на труда и социалната политика

9. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2022 Г.
Внася: министърът на вътрешните работи

10. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2022 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТ И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ.
Внася: министърът на младежта и спорта

11. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2022 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА 2020 - 2022 Г.
Внася: министърът на образованието и науката

12. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИТЕ, ДОКТОРАНТИТЕ И СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ.
Внася: министърът на образованието и науката

13. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ГОДИШНИЯ РАЗМЕР НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДУХОВНИТЕ УЧИЛИЩА ОТ БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2022 Г.
Внася: министърът на образованието и науката

14. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2022 Г. ЗА РАБОТА С ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА И ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ПАРАЛЕЛКИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ЗАЩИТЕНИ СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ, ПО КОИТО Е НАЛИЦЕ ОЧАКВАН НЕДОСТИГ ОТ СПЕЦИАЛИСТИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА.
Внася: министърът на образованието и науката

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ПРИЯТЕЛСКИ СПОРАЗУМЕНИЯ ПО ДЕЛАТА ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА „ДИМИТРОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБА № 7102/21), „МИШЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБА № 11564/21), „СИРОМАШКИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБА № 12679/21), „ЗИНЕЛОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБА № 15442/21) И „ДИМИТРОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБА № 19699/21).
Внася: министърът на правосъдието

16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПОДОБЕКТ 13 „ПЪТЕН ПРЕЛЕЗ НА КМ 115+115" ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТЕН ПОДЛЕЗ НА КМ 114+711 ОТ ПОЗИЦИЯ 2 „ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕЛЕЗИТЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НАДЛЕЗИ/ПОДЛЕЗИ ЗА ЖП УЧАСТЪК ПЛОВДИВ - БУРГАС" ОТ ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ УЧАСТЪК ПЛОВДИВ - БУРГАС, ФАЗА 2", НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА.
Внасят: заместник министър-председателят по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството;
заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите

17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО ИМ ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛЕН ОБЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖП ЛИНИЯ СОФИЯ - ПЛОВДИВ: ЖП УЧАСТЪЦИ СОФИЯ - ЕЛИН ПЕЛИН И ЕЛИН ПЕЛИН - СЕПТЕМВРИ".
Внасят: министърът на транспорта и съобщенията;
заместник министър-председателят по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството

18. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ СЪС СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПРОГРАМА „ИНТЕРРЕГ VI-A ИПП БЪЛГАРИЯ - СЪРБИЯ 2021 - 2027" ПРЕДИ ПРЕДСТАВЯНЕТО Й В ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ И ОДОБРЯВАНЕ НА АНГАЖИМЕНТИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАТО ДЪРЖАВА - УЧАСТНИК В ПРОГРАМАТА.
Внася: заместник министър-председателят по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството

19. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ДА СКЛЮЧВА, ИЗМЕНЯ И ПРЕКРАТЯВА ДОГОВОРИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА ЗА НУЖДИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ BG16RFOP001- 4.001-0001-С02 „ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ", ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014 - 2020.
Внася: министърът на здравеопазването

20. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НАЛИЧИЕ НА ОСНОВЕН ИНТЕРЕС, СВЪРЗАН СЪС СИГУРНОСТТА НА СТРАНАТА, КОЙТО ДА БЪДЕ ЗАЩИТЕН ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА В СЛУЧАИТЕ ПО ЧЛ. 149, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОТИВОКОРАБНИ КРИЛАТИ РАКЕТИ (ПКР) ЗА МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ МОДУЛНИ ПАТРУЛНИ КОРАБИ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ".
Внася: министърът на отбраната

21. ДОКЛАД ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ПО Т. 26 ОТ ПРОТОКОЛ № 23 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 21 АПРИЛ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РУМЪНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА АКТИВНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ В АТМОСФЕРАТА.
Внася: министърът на земеделието

22. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОБРОВОЛНА ЦЕЛЕВА ВНОСКА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И УНИЦЕФ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЕКТ „ВКЛЮЧВАНЕ НА НАЙ-УЯЗВИМИТЕ ДЕЦА И ПОДРАСТВАЩИ ИЗВЪН УЧИЛИЩЕ В ДОСТЪПА ДО КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ В ГРУЗИЯ".
Внася: министърът на външните работи

23. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА ВЗАИМЕН ОБМЕН В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА, НАУКАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО, СПОРТА И СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ИСЛЯМСКА РЕПУБЛИКА ИРАН ЗА ПЕРИОДА 2022 - 2024 Г./1401- 1403 Г.
Внася: министърът на външните работи

24. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКАТА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ИНОВАЦИИТЕ И ТЕХНОЛОГИИТЕ НА УНГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2022 - 2024 Г.
Внася: министърът на образованието и науката

25. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ И МУЛТИНАЦИОНАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ЕДИНАДЕСЕТ ПРЕПОРЪКИ И ЧЕТИРИ РЕШЕНИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ И ПРИДОБИВАНЕТО ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА СТАТУТ „АСОЦИИРАН УЧАСТНИК" В ИНВЕСТИЦИОННИЯ КОМИТЕТ И РАБОТНАТА ГРУПА ЗА ОТГОВОРНО БИЗНЕС ПОВЕДЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ.
Внася: министърът на иновациите и растежа

26. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОРГАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ ОТНОСНО ВЗАИМНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ТЕХНИТЕ ТЕРИТОРИИ В ЗОНИТЕ НА ОБСЛУЖВАНЕ НА СПЪТНИКОВИТЕ ИМ МРЕЖИ В ПЛАНОВИТЕ ЧЕСТОТНИ ЛЕНТИ, РЕГУЛИРАНИ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ 30Б НА РАДИОРЕГЛАМЕНТА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ СЪЮЗ ПО ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ.
Внася: министърът на транспорта и съобщенията

27. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ ОТНОСНО ПОДКРЕПА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ ЗА ПЕРИОДА 2021 - 2027 Г., ВКЛЮЧИТЕЛНО ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ.
Внася: заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите

28. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТИ НА ПРОТОКОЛИ КЪМ СЕВЕРНОАТЛАНТИЧЕСКИЯ ДОГОВОР ОТНОСНО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ И КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ И ЗА УПЪЛНОМОЩАВАНЕ НА ВРЕМЕННО УПРАВЛЯВАЩИЯ ПОСТОЯННАТА ДЕЛЕГАЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ НАТО ЗА ПОДПИСВАНЕТО ИМ.
Внася: министърът на външните работи

29. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДОГОВОРЕНОСТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И КУЛТУРАТА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА КОРЕЯ.
Внася: министърът на външните работи

30. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ.
Внася: министърът на земеделието

31. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ТРУДА.
Внася: министърът на труда и социалната политика

32. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ПРОТОКОЛА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ОТНОСНО ЕДИННИЯ ПАТЕНТЕН СЪД.
Внася: заместник министър-председателят по икономиката и индустрията и министър на икономиката и индустрията

33. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОТМЕНЯНЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.
Внася: заместник министър-председателят по икономиката и индустрията и министър на икономиката и индустрията

34. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.
Внася: заместник министър-председателят по икономиката и индустрията и министър на икономиката и индустрията

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Новини

1 юни: На косъм от бой се разминаха депутатите след размяна на реплики между Искрен Митев от ПП и Костадин Костадинов от “Възраждане”, но се стигна само до дърпане на вратовръзки между двамата.
СНИМКИ: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

Отиде си парламентът с най-много наказани

В посока към връщането на парите на заможните действа и обявеното от ЕЦБ увеличаване на лихвите, което започна и у нас първоначално от няколко по-малки банки.

Заможните вече увеличават парите си в банките, по-бедните обаче спестяват по-малко (Графика)

Иван Гешев
Снимки: Георги Кюрпанов

Гешев пътува към мястото на катастрофата със сръбския автобус

Поглед към столицата на Армения Ереван.

Трима са загиналите, а 25 са в неизвестност при взрива в търговски център в Ереван

Здравният министър д-р Асен Меджидиев

МЗ: 8 деца и 4 възрастни от катастрофата остават в болница

Министър Иван Демерджиев

Демерджиев: Най-вероятно автобусът се е обърнал, защото водачът се е разсеял и е изгубил контрол

Последно от 24 здраве лого

Мнения

Последно от мила бг лого

Последно от

Последно от 168 часа лого

Последно от

Още от Новини

Горски пожари

Локализиран е пожарът в Сакар планина

Служебното правителство на Гълъб Донев ще отпуши спряната рокада по дипломатическите представителства на България зад граница

Гълъб Донев назначава консули и посланици, спирани месеци от Кирил Петков (Обзор)

Руски военни охраняват най-голямата АЕЦ в Европа "Запорожие", което е на украинска територия Снимка Ройтерс

Украинският град Енергодар близо до Запорожката АЕЦ отново беше подложен на обстрел

Oткриване на фотоизложбата на Виолета Апостолова "От изгрева до залеза" б галерия "Кутловица" в Монтана

Лети Апостолова с поглед на фотообектива от изгрева до залеза

Обърнатият автобус на АМ "Тракия" в района на Стара Загора. Снимки: Лидия Делирадева

Автобус с деца се обърна на магистрала “Тракия”, има тежко ранени (обновена, снимки, видео)

Доброволци от БЧК СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА

35 т хуманитарна помощ за украинци пристига в България

Последно от

Последно от

Най-важното